Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Cyfeiriad Beiblaidd:

Ioan

19 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Mai 2020

gan Steffan Job

Parodd hyn i’r Iddewon geisio’n fwy byth ei ladd ef, oherwydd nid yn unig yr oedd yn torri’r Saboth, ond yr oedd hefyd yn galw Duw yn dad iddo ef ei hun, ac yn ei wneud ei hun felly yn gydradd â Duw. Ioan 5:18   Sut ydyn ni’n gweld Iesu? Yn ddiweddar roeddwn yn…

Darllen ymlaen
18 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 19 Mai 2020

gan Iwan Rhys Jones

“Os yw’r byd yn eich casáu chwi, fe wyddoch ei fod wedi fy nghasáu i o’ch blaen chwi. Pe baech yn perthyn i’r byd, byddai’r byd yn caru’r eiddo’i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i’r byd, oherwydd i mi eich dewis chwi allan o’r byd, y mae’r byd yn eich casáu chwi.” Ioan…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 18 Mai 2020

gan Steffan Job

Pan welodd Iesu ef yn gorwedd yno, a deall ei fod fel hyn ers amser maith, gofynnodd iddo, “A wyt ti’n dymuno cael dy wella?” Atebodd y claf ef, “Syr, nid oes gennyf neb i’m gosod yn y pwll pan ddaw cynnwrf i’r dwr, a thra byddaf fi ar fy ffordd bydd rhywun arall yn…

Darllen ymlaen
12 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 13 Mai 2020

gan Dewi Tudur

Ac fe ofynnaf innau i’m Tad ac fe rydd Ef i chi Eiriolwr arall i fod gyda chi am byth. Ioan 14:16   Fe ofynnodd rhywun i’r pregethwr enwog, C.H. Spurgeon, “Pa un sydd bwysicaf Mr Spurgeon, darllen y Beibl neu weddïo?” Meddai Spurgeon wrtho, “Fe atebai eich cwestiwn ar ôl i chi ateb fy…

Darllen ymlaen
4 Mai, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 4 Mai 2020

gan Steffan Job

Yn y dechreuad yr oedd y Gair; yr oedd y Gair gyda Duw, a Duw oedd y Gair. Ioan 1:1   Diddorol sylwi fod Ioan wrth ddisgrifio’r Arglwydd Iesu wedi ei arwain gan yr Ysbryd i wneud hynny drwy ddefnyddio’r cysyniad o air. Ni ddylai hyn ein synnu, wedi’r cyfan un o’r pethau sy’n dod…

Darllen ymlaen
29 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 29 Ebrill 2020

gan Bill Hughes

Atebodd Ioan hwy: Yr wyf fi’n bedyddio a dŵr, ond y mae yn sefyll yn eich plith un nad ydych chi’n ei adnabod. Ioan 1:26   Hoffwn ysgrifennu atoch bore ma am rywbeth ddaeth i fy meddwl yn ddiweddar wrth ddarllen yr adran am eiriau Ioan Fedyddiwr ynglŷn â’n Harglwydd, fel y gweler uchod. Doedd…

Darllen ymlaen
22 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 22 Ebrill 2020

gan Meirion Thomas

“Tangnefedd i chwi!” Ioan 20:19   Mae ymddangosiadau’r Iesu atgyfodedig yn dilyn ei fuddugoliaeth dros angau yn gyforiog o wirioneddau cyfoethog a chadarnhaol. Prif fwriad popeth mae’n ei wneud a phob gair mae’n ei lefaru yw calonogi disgyblion pryderus, gofidus ac ansicr. Gadewch i ni ganolbwyntio ar un datganiad byr o’i eiddo. Dair gwaith yn Ioan…

Darllen ymlaen
12 Ebr, 2020

Defosiwn Dyddiol MEC – 12 Ebrill 2020

gan Steffan Job

Aeth Mair Magdalen a chyhoeddi i’r disgyblion, “Rwyf wedi gweld yr Arglwydd.” Ioan 20:8   Maen nhw’n dweud nad ydych chi ddim yn gwybod beth sydd gennych hyd nes iddo fynd.  Mae’n bosib iawn bod heddiw yn ddiwrnod chwerw-felys am ein bod ni’n hiraethu am gael dathlu’r Pasg gyda’n brodyr a’n chwiorydd yn bersonol. Byddai’n…

Darllen ymlaen