Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Rheolwr(wyr) Canolfan Gynadledda Bryn-y-groes

Gwybodaeth am y swydd

Oes gennych chi galon i wasanaethu Cristnogion?


Ymunwch â thîm MEC yn ein Canolfan Gynadledda yng Ngogledd Cymru!
Rydym yn chwilio am gwpl (neu ddau unigolyn) i arwain, rheoli a chydlynu gweinidogaeth ein Canolfan Gynadledda brysur yn y Bala, Gogledd Cymru (Bryn-y-groes).
Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus arwain y tîm bychan o staff a gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y ganolfan. Disgwylir y bydd y rheolwr(wyr) yn byw ar y safle neu’n agos ato ac felly bydd angen i oriau gwaith fod yn hyblyg. Sylwch, ar gyfer y rôl hon, mae gofyniad galwedigaethol bod deiliad y swydd yn Gristion sy’n cytuno’n llwyr â’n sail athrawiaethol o ffydd. Oherwydd lleoliad y ganolfan mewn cadarnle Cymraeg, ac oherwydd y ffaith bod llawer o’r gwesteion yn siarad Cymraeg, mae’n hanfodol bod y rheolwyr yn deall pwysigrwydd cyfathrebu dwyieithog, ac yn ddelfrydol eu bod yn siaradwyr Cymraeg. Mae’r swydd hon yn llawn amser ac yn barhaol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl hon, cysylltwch â Steffan Job, Ysgrifennydd Cyffredinol Cynorthwyol ar 0800 4647676, neu e-bostiwch steffanjob@mudiad-efengylaidd.org

Dyddiad cau: 9 Medi 2022

Rheolwr(wyr) Canolfan Gynadledda Bryn-y-groes

 

Gwybodaeth am MEC

Mae MEC yn fudiad o eglwysi, arweinwyr, a Christnogion o amrywiaeth o sefyllfaoedd gwahanol sy’n caru Iesu Grist, yn credu mai Gair Duw yw’r Beibl, ac yn argyhoeddedig mai’r Efengyl yw unig obaith ein byd colledig. Rydym yn rhannu’r un credoau craidd (fel yr amlinellir yn natganiad ffydd MEC), a mynegwn ein hundod yng Nghrist trwy ddod ynghyd i’w wasanaethu Ef a’i bobl (yr Eglwys). Arweinir MEC gan arweinwyr yr eglwys, ac nid yw’n enwad neu’n gymdeithas, ond yn was i eglwysi’r efengyl.

Ar hyn o bryd mae’r mudiad yn gweithio yn y meysydd allweddol canlynol:

  • Annog Undod a gwir Ysbrydolrwydd rhwng Cristnogion yr efengyl
  • Cefnogi Eglwysi i ddysgu ac annog Cristnogion
  • Gofalu a Chefnogi am Arweinwyr Eglwysi
  • Annog Gweddi ac Efengylu
  • Cefnogi Pobl Ifanc a Phlant yn eu ffydd Gristnogol

Gwybodaeth am Bryn-y-groes – ein Canolfan Gynadledda

Lleolir Canolfan Gynadledda Gristnogol Bryn-y-groes ar gyrion tref farchnad y Bala yng Ngogledd Cymru. Trwy’r ganolfan anelwn at gynnig croeso cynnes a lletygarwch Cristnogol i’r rhai sy’n defnyddio ein cyfleusterau. Ar hyn o bryd mae cynhelir nifer o ddigwyddiadau MEC ym Mryn-y-groes megis cynadleddau a gwersylloedd, ac rydym hefyd yn croesawu grwpiau eglwys, Undebau Cristnogol prifysgolion a cholegau, grwpiau ysgol, encilion, grwpiau ieuenctid, a gwyliau henoed. Mae hefyd yn fan astudio neu’n seibiant i’r rhai sydd yn y weinidogaeth Gristnogol ac yn cynnal cynadleddau dydd a diwrnodau hyfforddi.

Gwybodaeth am y rôl

Rydym yn chwilio am gwpl (neu ddau unigolyn) i arwain, rheoli a chydlynu gweinidogaeth ein Canolfan Gynadledda brysur yn y Bala, Gogledd Cymru (Bryn-y-groes).
Mae’r rôl yn gyfle i ddatblygu gwaith y ganolfan wrth gefnogi Cristnogion ac Eglwysi ledled Cymru a thu hwnt. Yn ogystal â llawer o ddigwyddiadau MEC (gwersylloedd, cynadleddau, encilion) mae’r ganolfan yn cynnig llety arlwyo a hunanarlwyo i grwpiau Cristnogol, a’r cyhoedd o fewn ethos Cristnogol croesawgar.

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus arwain y tîm bychan o staff a gwirfoddolwyr sy’n rhedeg y ganolfan. Disgwylir y bydd y rheolwr(wyr) yn byw ar y safle neu’n agos ato ac felly bydd angen i oriau gwaith fod yn hyblyg. Sylwch, ar gyfer y rôl hon, mae gofyniad galwedigaethol bod deiliad y swydd yn Gristion sy’n cytuno’n llwyr â’n sail athrawiaethol o ffydd. Oherwydd lleoliad y ganolfan mewn cadarnle Cymraeg, ac oherwydd y ffaith bod llawer o’r gwesteion yn siarad Cymraeg, mae’n hanfodol bod y rheolwyr yn deall pwysigrwydd cyfathrebu’n ddwyieithog, ac yn ddelfrydol yn siaradwyr Cymraeg. Mae’r swydd hon yn un llawn amser a pharhaol (yn dilyn cyfnod prawf o chwe mis).

Mwy o wybodaeth – Cyfweliad Gwydion a Catrin Lewis