Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Newyddion

Rhoi gwybod beth sy'n digwydd gyda MEC
16 Hyd, 2019

Mis i fynd – Blas y Gwersylloedd!

Mis sydd i fynd cyn i’r wersyllwyr o’r haf dod at ei gilydd unwaith eto ym mis Tachwedd. Mae’n gyfle gwerthfawr i’r wersyllwyr gweld ei ffrindiau a’r swyddogion, gan hefyd rhoi cyfle i blant newydd gael blas o sut mae’r gwersylloedd yn rhedeg. Gweddïwch dros y trefniadau terfynol ac i’r efengyl cael ei bregethu’n glir…

Darllen ymlaen
14 Awst, 2019

Cynhadledd Aber – cynnwys

Thema’r gynhadledd eleni yw Undod a Christ Bore Mawrth: “Ymhlith holl ryfeddodau’r byd…” – Ioan 1:1-18 Bore Mercher: Crist ein Cynrychiolydd – Rhufeiniaid 5:12-21 Bore Iau: Marw a byw gyda Christ – Rhufeiniaid 6:1-14 Bore Gwener: Yn un â Christ, yn un â’i bobl – Effesiaid 2:11-22 Dyma’r llyfr croesawu

Darllen ymlaen
5 Awst, 2019

Gweithgareddau’r Gynhadledd

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at fod yn Y Gynhadledd o fewn pythefnos. Yn raddol rydym yn diweddaru’r wybodaeth am Seminarau Nos Fercher a sesiynau Caffi’r Gynhadledd. Ewch draw i’r dudalen hon i weld beth rydym efo’r cyfle i ddysgu am eleni.  

Darllen ymlaen
Bwletin Gweddi 2 Gorffennaf
2 Gor, 2019

Bwletin Gweddi 2 Gorffennaf

Clywch a gwrandewch; peidiwch ag ymfalchïo, canys llefarodd yr ARGLWYDD. Rhowch ogoniant i’r ARGLWYDD eich Duw cyn iddo beri tywyllwch, a chyn i’ch traed faglu yn y gwyll ar y mynyddoedd; a thra byddwch yn disgwyl am olau, bydd yntau’n ei droi yn dywyllwch dudew, ac yn ei wneud yn nos ddu. Ac os na…

Darllen ymlaen
28 Meh, 2019

Newyddion diweddaraf ymgyrch yr Eisteddfod

Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD: “Melltigedig fo’r sawl sydd â’i hyder mewn meidrolyn, ac yn gwneud cnawd yn fraich iddo, ac yn gwyro oddi wrth yr ARGLWYDD. Bydd fel prysgwydd yn y diffeithwch; ni fydd yn gweld daioni pan ddaw. Fe gyfanhedda fannau moelion yr anialwch, mewn tir hallt heb neb yn trigo ynddo….

Darllen ymlaen
Bwletin Gweddi 25 Mehefin 2019
25 Meh, 2019

Bwletin Gweddi 25 Mehefin 2019

Oherwydd briw merch fy mhobl yr wyf finnau wedi fy mriwo, wedi galaru, ac wedi fy nal gan syndod. Onid oes balm yn Gilead? Onid oes yno ffisigwr? Pam, ynteu, nad yw iechyd merch fy mhobl yn gwella? Jeremeia 8:21-22 Gall gwaith yr efengyl yn aml fod yn waith caled ond cawsom ein calonogi’r wythnos…

Darllen ymlaen
11 Meh, 2019

Bwletin Gweddi 11 Mehefin 2019

11 Mehefin 2019   Un peth a ofynnais gan yr ARGLWYDD, dyma’r wyf yn ei geisio: cael byw yn nhŷ’r ARGLWYDD holl ddyddiau fy mywyd, i edrych ar hawddgarwch yr ARGLWYDD ac i ymofyn yn ei deml. Rwyf ar hyn o bryd yn eistedd mewn ystafell fawr wag yn y Bala. Mae dynion wedi dechrau…

Darllen ymlaen
4 Meh, 2019

Llythr Gweddi diweddaraf allan

yma

Darllen ymlaen
30 Mai, 2019

Mae’r Llythyr Gweddi yn Newid

Mae Llythyr Gweddi MEC yn newid Yn ein hymdrech i geisio hybu gweddi a gwasanaethu Cristnogion ac eglwysi yng Nghymru bydd y llythyr gweddi yn ymddangos yn wythnosol o fis Mehefin ymlaen. Bydd y llythyr ar gael dros e-bost a thrwy’r wefan ac fe fydd yn cynnwys pwyntiau gweddi byr am waith yr efengyl o…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Newyddion o Wyl y Gelli

Heddiw mae Eglwys Efengylaidd Bethesda, ‘Show Jesus’ a MEC yn cychwyn ar ymgyrch 4 diwrnod yng Ngŵyl y Gelli. Rydym wedi cychwyn ar y gwaith amser cinio. Ein thema yw STORI Rydym yn gofyn i bobl am eu storïau hwy (gwelwch y llun isod). Mae gennym gwestiwn bob diwrnod lle’r ydym yn gwahodd pobl i…

Darllen ymlaen
24 Mai, 2019

Cylchgrawn Newydd allan

Rhifyn newydd ar gael – Haf 2019 Yn y rhifyn hwn: 3. Golygyddol 4. 70 Mlynedd ers Cychwyn y Cylchgrawn 6. Ararat (Nathan Munday) 8. Adolygiadau 10. Rwy’n Caru’r Arglwydd Iesu (Dafydd Ifans) 11. A Oes Heddwch? (Annie Williams) 12. Cipolwg ar y Byd 13. Gair yn ei le 14. Trobwynt (Eleri Trythall) 16. Crist…

Darllen ymlaen
23 Mai, 2019

Ymunwch gyda ni yn Aberystwyth!

Manylion llawn y Gynhadledd ar gael bellach – yma

Darllen ymlaen
9 Mai, 2019

Gweddi dros Gymru

Mae gweddi yn fraint ac yn holl-bwysig os ydym am ddilyn cyfarwyddyd yr Arglwydd wrth i ni weithio er Ei ogoniant yn Nghymru. Beth am ymuno gyda ni am un o’n cyfarfodydd ‘Gweddi dros Gymru’? Bydd pob cyfarfod yn cael ei arwain gan weinidog neu arweinydd eglwys leol a bydd cyfle i ymuno gydag eraill…

Darllen ymlaen
11 Ebr, 2019

Siaradwyr y Gynhadledd wedi eu cadarnhau

Byddwn yn croesawu: Trystan Hallam (anerchiadau’r bore) Mark Thomas (nos Lun), John Pritchard (Nos Fawrth), John Treharne (Nos Iau) a Steffan Jones (Nos Wener) Mwy o wybodaeth yma

Darllen ymlaen
22 Maw, 2019

Newyddion o Fryn y groes

Y diweddaraf “Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.” 1 Pedr 5:7 Dyna fendith yw gallu bwrw ein HOLL bryder ar Ein Tad Nefol– gan wybod bod gofal ganddo amdanom ni. Mae’n ein gwahodd ni i ddod â’r cwbwl ato fe – oherwydd does dim byd y tu allan i…

Darllen ymlaen
20 Chw, 2019

Galwad i Weddi

Mae MEC ers nifer o flynyddoedd wedi bod yn cyhoeddi Galwad i Weddi yn ystod mis Ionawr i annog gweddi dros Gymru. Rydym yn fwy argyhoeddedig nag erioed am yr angen am weddi ac felly rydym wedi ffurfioli’r Alwad i Weddi ac yn annog Cristnogion i weddio dros Gymru yn ystod wythnos gyntaf mis Mawrth….

Darllen ymlaen
23 Ion, 2019

Mae’r adeilad yn brysur godi!

Am fwy o fanylion am brosiect adeiladu Bryn y groes, cliciwch yma

Darllen ymlaen
23 Ion, 2019

The building is going up!

Want the latest on the building project in Bryn y Groes? Click here

Darllen ymlaen
11 Rhag, 2018

Tîm bywyd 2019

I gyd fynd gyda nifer o ymgyrchoedd a gwaith efengylu yn 2019 rydym wedi cychwyn cynllun newydd o’r enw ‘tim bywyd’. Cyfle yw hwn i ymuno gyda Christnogion eraill i weddio, datblygu doniau ac ymrwymo i rannu’r efengyl gyda phobl ein gwlad. Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Darllen ymlaen
7 Tach, 2018

Llewyrch i’m Llwybr

Calendr ar gael heddiw yma  

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2018

Gwneud llanast – er mwyn gwneud lle i rywbeth gwell!

Diolch i Dduw am ei ofal drosom ym Mryn-y-groes dros gyfnod yr haf.  Bu’r gwersylloedd i gyd dan ofal a bendith Duw, ac roedd yn bleser treulio amser gyda’r timau gwych o swyddogion ac arweinwyr, gyda’r gwersyllwyr hwyliog, a gyda’n gwirfoddolwyr arwrol. Bu diwedd yr haf yn arbennig o brysur yn gwagio’r anecs er mwyn…

Darllen ymlaen
9 Hyd, 2018

Trefniant angladd Gwynn Williams

Ar Ddydd Sul 30 o Fedi, wedi brwydr hir gyda chancr, aeth y Parch. Gwynn Williams adref at ei Arglwydd. Cafodd gweinidogaeth bregethu Gwynn ei fendithio yn fawr ac mae ei gyfraniad i waith yr efengyl yng Nghymru wedi bod yn sylweddol. Roedd ei ymwneud a gwaith y Mudiad yn eang. Gweithiodd i’r Mudiad, gwasanaethodd…

Darllen ymlaen
14 Awst, 2018

Rhaglen y Gynhadledd ar gael

Rhaglen y Gynhadledd ar gael yma

Darllen ymlaen
1 Awst, 2018

Y Gynhadledd

Mae’r gwyliau wedi cychwyn ac fe fydd y gynhadledd yma cyn i ni droi! Rydym yn edrych ymlaen yn ddisgwylgar i’n hamser gyda’n gilydd. Dros y ddwy wythnos nesaf fe fyddwn yn gyrru ebost bob yn ail ddiwrnod yn rhoi gwybodaeth am y gynhadledd… rhyw fath o 10 rheswm dros ddod i’r gynhadledd eleni! Yn…

Darllen ymlaen
22 Meh, 2018

Ymgyrchoedd yr Haf

Gwybodaeth am ein hymgyrchoedd eleni allan. Mwy o fanylion yma

Darllen ymlaen
22 Maw, 2018

Llythr gweddi allan

Llythr Gweddi y Gwanwyn allan – cliciwch yma am fwy o fanylion

Darllen ymlaen
5 Maw, 2018

Gwahoddiad i gyfarfodydd gweddi ‘Revive’

‘Revive’ – yn gweddïo ar i Dduw adfywio ei waith Oeddech chi’n gwybod fod cyfarfod gweddi reolaidd, yn ffocysu’n arbennig ar ddiwygiad wedi bod yn cwrdd yn Ne Cymru am y 50 mlynedd diwethaf? Ar gyfer hanner canmlwyddiant y cyfarfod hwn rydym yn ehangu’r gwahoddiad i unrhyw grediniwr sydd â baich dros y gwaith i…

Darllen ymlaen
16 Chw, 2018

Adnodd Gwerthfawr ar gael am ddim

Yr Oen ar ei Orsedd: Golwg ar Esgyniad Iesu Grist – yr ail lyfryn o bregethau Gwynn Williams ar gael nawr, am ddim. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth ac i archebu copi.

Darllen ymlaen
12 Chw, 2018

1 wythnos i fynd!

Un wythnos sydd i fynd tan y Mini Gwersyll eleni. Mae yna dal lefydd ar ôl, felly beth am archebu lle i’ch plant? Mae’n mynd i fod yn dridiau llawn weithgareddau hwyl a dysgu am Iesu Grist. Ewch i’r dudalen hon am fwy o wybodaeth.

Darllen ymlaen
17 Ion, 2018

Trefniadau Angladd

Bydd angladd ein chwaer Rhian Middleton ar ddydd Mercher 24ain o Ionawr am: 1.45-2.45yh yn eglwys Litchard Mission (Taylor Road, Litchard, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 1PP) Dilynir gan wasanaeth am 3.15yh yn Amlosgfa Llangrallo (Simonston Road, Llangrallo, Pen-y-bont ar Ogwr, CF35 6AB) Bydd swyddfeydd de a gogledd MEC ar gau am y diwrnod.

Darllen ymlaen
9 Ion, 2018

Newyddion trist iawn

Gyda thristwch mawr rydym yn hysbysu holl gyfeillion a chefnogwyr y Mudiad o farwolaeth sydyn Rhian Middleton, rheolwr swyddfa’r de. Mae’n anodd darganfod y geiriau i ddisgrifio’r hyn a deimlwn o golli ein ffrind and cyd-weithwraig oedd yn rhan mor bwysig o’n tîm staffio. Er y byddwn yn ei cholli yn fawr, nid ydym yn…

Darllen ymlaen
20 Rhag, 2017

Llythyr Gweddi Nadolig 2017

Ar gael yma

Darllen ymlaen
24 Tach, 2017

Cylchgrawn Nadolig allan

Os nad ydych yn derbyn y cylchgrawn efengylaidd – beth am danysgrifio yma

Darllen ymlaen
23 Hyd, 2017

Llythyr Gweddi Newydd

Mae’r llythyr Gweddi diweddaraf allan yma

Darllen ymlaen
20 Hyd, 2017

Bywyd mewn tri gair!

Disgrifia dy fywyd mewn tri gair. Dyma fideo o rai o ymatebion pobl yn y ‘steddfod. yma

Darllen ymlaen
17 Hyd, 2017

Cylchgrawn ar lein!

Gan fod rhifyn yr Hydref o’r Cylchgrawn Efengylaidd wedi mynd i’r argraffwyr, rydym wedi llwyth rhifyn yr haf ar y wefan. Geillir ei weld yn yr adran adnoddau [yma] neu ar y wefan yn gyflawn [yma]

Darllen ymlaen
4 Hyd, 2017

Blwyddyn Newydd Dda

Manylion archebu Encil Blwyddyn Newydd Dda allan heddiw! yma

Darllen ymlaen
18 Awst, 2017

Taflen Groeso y Gynhadledd ar y wefan

Mae’r daflen groesawu gyda’r holl weithgareddau ar y wefan nawr – cliciwch yma

Darllen ymlaen
21 Gor, 2017

Bwletin Gweddi Newydd Allan

yma Annwyl Gyfaill, A ninnau ar ddiwrnod olaf y tymor ysgol, dyma achub ar y cyfle i ysgrifennu atoch i ddymuno gwyliau hapus i bawb ac i ofyn i chi gofio am rhai o’n gweithgareddau dros y mis nesaf. ‘Cod, a dos i’r stryd a elwir Y Stryd Union, a gofyn yn nhŷ Jwdas am…

Darllen ymlaen
7 Gor, 2017

Yr Eglwys: Cynllun yr Arglwydd

Mae’r gwyliau ysgol bron yma! Yn ein dyddiau ni mae gwyliau yn bwysig ac yn beth i’w drysori. Mae’n gyfle i gilio oddi wrth brysurdeb bywyd a gwaith, gan ymlacio gyda theulu neu ffrindiau mewn awyrgylch gwahanol. Wn i ddim sut y byddwch chi’n treulio’r haf, ond beth am ddod i’r gynhadledd yn Aberystwyth fel…

Darllen ymlaen
Pregethau newydd ar gael
26 Meh, 2017

Pregethau newydd ar gael

Anerchiadau J Elwyn Davies o Gynhadledd Flynyddol 1977 ar Ioan 17, ynghyd ag anerchiadau Sulwyn Jones o 2007 ar Joseff wedi’i rhoi i fyny ar y wefan heddiw. Ewch draw i’r adran adnoddau i wrando arnynt.

Darllen ymlaen
26 Meh, 2017

Cylchgrawn yr Haf allan heddiw!

Mae Cylchgrawn yr haf allan heddiw – ewch draw i’ch siop llyfrau lleol i gael gafael a’ch copi. Ond i’r rhai sydd methu aros dyma un erthygl o’r rhifyn diweddaraf ar eich cyfer yma!

Darllen ymlaen
7 Meh, 2017

Llythyr Gweddi Haf

Mae’r llythyr gweddi allan. I’w weld cliciwch yma

Darllen ymlaen
5 Meh, 2017

Cau Siop Llyfrau Cristnogol Pen-y-bont ar Ogwr

Ein Siop Llyfrau ym Mhen-y-bont ar Ogwr Gyda chalon drom a thristwch rydym yn rhoi hysbysiad y byddwn yn cau’r siop llyfrau Cristnogol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’r siop wedi profi colledion ariannol sylweddol yn y blynyddoedd diwethaf, ac wedi ymgynghori gydag eglwysi lleol a choleg ‘Union’ (Bryntirion) penderfynwyd y bydd y siop yn cau…

Darllen ymlaen
17 Mai, 2017

Trip Hanes y Gynhadledd

Gwybodaeth newydd ein cyrraedd… Bydd y Daith Hanes eleni’n mynd i Landdewibrefi, rhwng Tregaron a Llanbedr Pont Steffan. Pentref bach gwledig yw hwn, ond mae iddo le amlwg yn hanes Cristnogaeth yng Nghymru. Fel yr awgryma’r enw, roedd ganddo gysylltiad enwog iawn â Dewi Sant yn ôl yn y chweched ganrif. Yma hefyd y casglwyd…

Darllen ymlaen
15 Mai, 2017

Nodiadau Beiblaidd ar Diarhebion

Bara’r Bywyd – Diarhebion Mae’r gyfrol gyflawn ar y wefan yma

Darllen ymlaen
10 Mai, 2017

Eisteddfod 2017

Fideo MEC Eisteddfod wedi ei llwytho ar y wefan – ewch draw i dudalen yr eisteddfod i’w gweld. Dolen yma

Darllen ymlaen
8 Mai, 2017

Anerchiadau – Y Nefoedd

Rydym wedi llwytho anerchiadau Gwynn Williams o 1992 ar y nefoedd. Ar gael yma

Darllen ymlaen
13 Ebr, 2017

Pasg Bendithiol i chi gyd

A ninnau ar drothwy’r Pasg, dyma estyn ar y cyfle i ddymuno Pasg Hapus a bendithiol i chi. Fel rhan o ddathliadau’r Pasg, rydym wedi llwytho pregethau Gwynn Williams o Gynhadledd 2006 ar y thema ‘Croes fy Arglwydd’ ar y wefan. Gweddïwn y bydd y pregethau yn gymorth ac yn fendith i chi wrth i…

Darllen ymlaen
4 Ebr, 2017

Adnoddau Newydd ar y wefan – Ennill Cymru i Grist

Sut mae’r Eglwys i wneud ei gwaith heddiw? – Ble yn union y mae ei gwendidau a ble mae angen cryfhau? – Ble mae’r frwydr wrth wynebu mileniwm newydd? – A ddylid gwneud rhywbeth ar wahan i obeithio a gweddio am adfywiad? Dyna oedd geiriau Gwynn Williams wrth iddo anerch cynhadledd flynyddol MEC yn 1998…

Darllen ymlaen
15 Maw, 2017

Gwersylloedd yr Haf!

Am y tro cyntaf ers peth amser mae’n edrych yn debygol y bydd o leiaf un o’r gwersylloedd yn llawn eleni. Rydym felly yn awgrymu yn gryf eich bod yn archebu mor fuan a phosib fel nad ydych yn cael eich siomi. Ewch i’r dudalen yma i archebu lle nawr!

Darllen ymlaen
14 Maw, 2017

Awydd Darllen Lefiticus?

Nodaidau Beiblaidd Bara’r Bywyd ar Lefiticus gan Gwyn Davies ar lein yn ein hadran adnoddau.  

Darllen ymlaen
9 Maw, 2017

Darganfod Cristnogaeth

Adnoddau Darganfod Cristnogaeth ar gael ar y wefan newydd yma

Darllen ymlaen
Dosbarthu’r Cylchgrawn!
1 Maw, 2017

Dosbarthu’r Cylchgrawn!

Bydd rhifyn Gwanwyn y Cylchgrawn Efengylaidd ar ei ffordd i chi erbyn diwedd yr wythnos hon! Os ydych eisiau gwybod mwy am y Cylchgrawn neu am danysgrifio, cysylltwch â Swyddfa’r Gogledd os gwelwch yn dda.

Darllen ymlaen
28 Chw, 2017

Hafan

Mae’r wybodaeth allan am hafan, gan gynnwys taflen archebu. Ymunwch gyda ni ym Mryn-y-groes yn ystod Mis Mehefin am wyliau gwerth chweil yng nghwmni Geraint Morse.

Darllen ymlaen
27 Chw, 2017

Y Galon a’r Gwaith

Fel Cristnogion, rydym wedi ein hachub i bwrpas – i ddisgleirio fel goleuadau yn y byd! Bydd hyn yn rhoi clod i Dduw ac yn dangos i eraill y ffordd at Iesu. Nid tasg rwydd yw hyn heddiw, gan fod disgleirio yn golygu fod yn rhaid camu allan a bod yn wahanol, sy’n aml yn…

Darllen ymlaen
13 Chw, 2017

Y Mini-Gwersyll

Mae’r Mini Gwersyll bron yma gyda criw da wedi archebu lle … ond mae digon o le ar ol! Os am fwy o wybodaeth, cliciwch yma

Darllen ymlaen
2 Chw, 2017

Newyddion

Lorem ipsum dolor sit amet.

Darllen ymlaen