Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Diogelu

Fel sefydliad Cristnogol ac elusen gofrestredig yn y DU rydym yn cymryd gofal plant ac oedolion sydd mewn perygl o gamdriniaeth o ddifri. Credwn mai cyfrifoldeb pawb yw diogelu.

Ceir copi o’n polisi diogelu isod, a gobeithiwn y bydd y cwestiynau ac atebion canlynol yn gymorth.

Gofynwn i bob rhiant sydd am yrru plentyn ar ein gwersylloedd ddarllen y datganiad pwysig yma.

Mae gan MEC Swyddogion Diogelu y gellir cysylltu â hwy ar gyfer cyngor a chymorth mewn perthynas ȃ phryderon diogelu; gweler y manylion isod.

 • Os oes gennych wybodaeth ynglŷn ȃ sefyllfa ddiogelu lle mae plentyn neu oedolyn mewn perygl dybryd neu ag angen sylw meddygol ar frys, dylech alw’r gwasanaethau brys yn awr ar 999 – PEIDIWCH AG OEDI.
 • Os ydych yn meddwl bod plentyn neu oedolyn mewn perygl o niwed nad yw’n ddybryd, dylech alw adran gwasanaethau cymdeithasol yr awdurdod lleol.

Beth yw MEC?

Elusen gofrestredig yw Mudiad Efengylaidd Cymru sy’n gwasanaethu cymunedau, eglwysi a Christnogion ers dros 70 o flynyddoedd. Arweinir yr elusen gan fwrdd ymddiriedolwyr sydd ȃ chyfrifoldeb llawn a therfynol ar gyfer ei gweithgareddau. Ceir rhagor o wybodaeth yma, ond mae gweithgareddau’r Mudiad yn cynnwys rhedeg gwersylloedd a chynadleddau, darparu adnoddau a rhoi cymorth i eglwysi.

Ydych chi’n cymryd diogelu o ddifrif?

Ydym, mae MEC wedi ymrwymo i les corfforol, emosiynol ac ysbrydol pawb sydd yn dod o dan ein gofal. Ein hamcan yw cwrdd ag angen pawb mewn amgylchedd diogel. Yr ydym hefyd yn ymdrechu i ddiogelu plant ac oedolion sydd mewn risg o gamdriniaeth a byddwn yn gweithredu os tybiwn bod camdrin wedi digwydd neu’n debyg o ddigwydd.

Beth rydych yn ei wneud i sicrhau diogelwch plant?

Mae polisi MEC yn diwallu canllawiau Llywodraeth Cymru – Gweithdrefnau Diogelu Cymru 2019. Er nad ydynt yma yn llawn, mae’r pwyntiau canlynol yn crynhoi sut yr ydym yn sicrhau diogelwch a gofal plant:

 • Rydym yn sicrhau bod gweithwyr yn gymwys ar gyfer y gwaith;
 • Rydym yn sicrhau fod gweithwyr yn derbyn yfforddiant ac yn dilyn protocoliau diogelu cywir;
 • Rydym yn sicrhau bod ein holl weithgareddau’n ddiogel ac wedi’u goruchwylio’n gywir;
 • Rydym yn sicrhau bod canllawiau clir sut i adnabod a datgelu camdriniaeth;
 • Rydym yn gweithredu system lle gall plant siarad a pherson annibynnol addas os oes angen.

Sut ydych yn gwirio gwirfoddolwyr a staff?

Mae gwirio ac archwilio staff a gwirfoddolwyr yn cynnwys:

 • Gwirio pob gweithiwr gyda Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd i sicrhau eu bod yn gymwys i weithio gyda phlant/oedolion sydd mewn risg o gamdriniaeth ar lefel addas i’r swydd;
 • Derbyn o leiaf dau eirda ar gyfer y gweithiwr (un gan arweinydd ei eglwys a’r llall gan rywun sydd ȃ phrofiad o’u gwaith gyda phlant – lle nad oes profiad gwaith gan yr ymgeisydd, gellir derbyn geirda gan rywun cyfrifol sy’n gallu sȏn am gymeriad yr ymgeisydd a’i berthynas gydag eraill);
 • Sicrhau y gofynnir am hanes cyflogaeth llawn gan yr ymgeisydd;
 • Archwilio profiad yr ymgeisydd o weithio neu ymwneud ȃ phlant mewn cyfweliad (naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffȏn) cyn ei gyflogi;
 • Goruchwylio pob gweithiwr newydd am gyfnod prawf.

Sut rydych yn sicrhau bod eich gweithgareddau a’ch digwyddiadau’n ddiogel?

 • Mae pob arweinydd gweithgareddau MEC yn derbyn hyfforddiant ac yn dilyn polisïau a gweithdrefnau cyfredol;
 • Cynhelir asesiadau risg llawn gan yr arweinydd ar gyfer pob gweithgaredd a digwyddiad a’i wirio gan gydlunydd iechyd a diogelwch annibynnol i sicrhau lleihau risgiau;
 • Cyflwynir gwybodaeth yn glir cyn y digwyddiad a gofynnir am ganiatȃd priodol gan rieni ar gyfer y digwyddiad.

A oes gennych yswyriant?

Mae gan MEC yswyriant llawn ar gyfer ei prif weithgareddau trwy ei yswirwyr ‘Q Underwriting Services Ltd t/a aQmen Underwriting Services’.

Pwy sy’n gyfrifol am ddiogelu?

Mae gan staff a gwirfoddolwyr MEC gyfrifoldeb i sicrhau y dilynir holl bolisïau diogelu. Yn ychwanegol, y personèl yw:

 • Swyddog Diogelu– Parry Davies (cysylltwch ar 01248 354653)
 • Aelod o’r staff sy’n gyfrifol am Ddiogelu – Steffan Job (01248 354653; steffanjob@mudiad-efengylaidd.org)
 • Swyddog Gweinyddol Diogelu– Rebecca Gethin (01248 354653 rebeccagethin@mudiad-efengylaidd.org)
 • Swyddog Iechyd a Diogelwch– Steve Webster
 • Cadeirydd yr ymddiriedolwyr – David Norbury

Beth dylech ei wneud os oes gennych bryder ynglŷn ag unrhyw weithgaredd neu elfen o waith MEC?

Byddwn yn eich annog i wneud un o’r canlynol:

 • Gallwch gysylltu ȃ Swyddog Diogelu MEC yn gyfrinachol trwy ein tudalen cysylltu;
 • Gallwch gysylltu ȃ Thirtyone:eight ar 03030 03 1111, sy’n gorff annibynnol sy’n darparu cymorth i MEC mewn perthynas ȃ materion diogelwch;
 • Gallwch gysylltu ȃ’ch adran gwasanaethau cymdeithasol neu’r heddlu.

Angen rhagor o wybodaeth?

Dylech gysylltu ȃ’r aelod o’r staff ȃ chyfrifoldeb am ddiogelu.

Safeguarding Policy_Feb22update