Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Prosiect Adeiladu

Bryn y Groes - adeiladu i'r dyfodol

Newyddion diweddaraf Ionawr 23, 2019

‘Os nad yw’r Arglwydd yn adeiladu’r tŷ, y mae ei adeiladwyr yn gweithio’n ofer. Os nad yw’r Arglwydd yn gwylio’r ddinas, y mae’r gwylwyr yn effro’n ofer. Yn ofer y codwch yn fore, a mynd yn hwyr i orffwyso, a llafurio am y bwyd a fwytewch, oherwydd mae ef yn rhoi i’w anwylyd pan yw’n cysgu.’ Salm 127:1,2

Mae’r adnodau hyn yn berthnasol o ran y gwaith adeiladu sy’n digwydd ym Mryn-y-groes ar hyn o bryd. Rydyn ni’n dibynnu ar Dduw i lwyddo a hwyluso’r adeiladu llythrennol, ond hefyd yn gweddio y bydd Duw yn bendithio’r gwaith ysbrydol fydd yn digwydd o fewn yr adeilad. Rydyn ni’n diolch bod pob agwedd dan ei reolaeth Ef. Felly, rydyn ni’n gwerthfawrogi eich gweddiau.

Mae llawer o waith wedi ei gyflawni. Mae’r sylfeini wedi eu gosod, a’r waliau wedi eu codi i lefel y llawr cyntaf. Ar hyn o bryd mae craen anferth yma yn codi ac yn gosod y lloriau i’r llawr cyntaf yn eu lle, ac yn gostwng y grisiau i lawr. Bu peth oedi oherwydd gwyliau’r Nadolig, ac am fod y contractwyr yn aros i’r grisiau fod yn barod. Rydyn ni’n hyderus nawr y bydd y gwaith yn gallu symud ymlaen ar gyflymder eto, ac y bydd y to yn cael ei osod yn fuan iawn. Mae TIR, y contractwyr lleol, yn gweithio’n rhagorol. Diolchwn am berthynas dda gyda nhw, ac am eu hagwedd gydweithredol.

Yn y cyfamser mae gwaith wedi bod yn digwydd yn y prif adeilad yn gosod cyfleusterau toiledau a chawodydd en-suite mewn 5 ystafell. Mae hynny’n symud ymlaen yn dda, a disgwyliwn i’r cyfan gael ei orffen erbyn canol Chwefror.

Bydd angen help arnon ni i osod dodrefn yn eu lle, glanhau a pharatoi ar gyfer ein hymwelwyr cyntaf ddiwedd Chwefror, ac yn yr adeilad newydd ym mis Mai. Cysylltwch gyda ni os ydych chi ar gael i wirfoddoli. DIOLCH

DIOLCH:
– Am bobl sy’n cefnogi’r gwaith mewn rhoddion, mewn gweddi ac yn ymarferol.
– Am gontractwyr da a chydweithredol.
– Am Robert Adlam sy’n rheoli’r prosiect. Mae’n teithio i fyny o Dde Cymru bob pythefnos i gwrdd â’r contractwyr. Mae ei gymorth arbenigol yn ysgafnhau ein baich ni yn fawr iawn.
– Am bob symud ymlaen sydd wedi bod hyd yn hyn ac am bob arwydd o ffyddlondeb Duw.

PWYNTIAU GWEDDI:
– Y bydd y tywydd yn ffarfiol dros y misoedd nesaf yma er mwyn i’r gwaith symud yn ei flaen heb oedi pellach, ac y bydd yr adeilad newydd yn barod erbyn canol mis Mai.
– Dros Robert Adlam – am iechyd, doethineb a diogelwch teithio.
– Y bydd rhoddion yn dal i ddod tuag at y gwaith.
– Am ddoethineb i ni wrth i ni gyrraedd y pwynt o gynllunio diwyg a dewis dodrefn.

Pob bendith

Gwydion a Catrin

A wnewch chi ystyried ymuno gyda ni i sicrhau dyfodol y gwaith?


Rydym yn datblygu’r ganolfan drwy adeiladu nifer o gyfleusterau en-suite yn ystafelloedd gwely y prif dŷ. Rydym hefyd wedi ddymchwel yr hen anecs, sydd wedi cyrraedd diwedd ei ddefnyddioldeb, gan adeiladu bloc newydd aml bwrpas.

Mae’r datblygiadau yn hanfodol i sicrhau parhad y gwaith ym Mryn-y-groes drwy gynyddu hyblygrwydd a’r niferoedd all aros yn y ganolfan. Drwy hyn gobeithiwn ymestyn ein gwaith o gyhoeddi’r efengyl, a chefnogi Cristnogion yng Nghymru a thu hwnt.

‘… bydd darparu fflat i weithwyr Cristnogol gael encilio mor werthfawr’

Y cynllun ar gyfer y bloc newydd:

Cyfleusterau llawr gwaelod

 • Cegin at ddefnydd hunan-arlwyo
 • Ystafell wely gyda mynediad i’r anabl
 • Ystafell fyw/gyfarfod
 • Toiledau

Cyfleusterau llawr uchaf

 • 7 ystafell wely en-suite i gysgu hyd at 40 o bobl

Y gost

 • £650,000

Dyddiad cychwynwyd y gwaith:

 • Medi 2018

Bydd adeiladu’r bloc newydd yn ein galluogi i:

 • Gynnig cyfle i weithwyr Cristnogol ddod i’r ganolfan i orffwys
  neu astudio yn y fflat newydd;
  Gynyddu’r nifer all ddefnyddio’r adnoddau anabl;
  Rhoi’r opsiwn i gael dau grŵp yn defnyddio’r ganolfan ar yr un tro;
  Gynnig opsiynau rhatach i eglwysi a grwpiau llai (gan gynnwys
  hunanarlwyo);
  Cynnig cyfleusterau gwell i ddefnyddwyr y ganolfan;
  Cynyddu nifer all ddefnyddio’r ganolfan.

Ymestyn y gwaith drwy gynnig mwy o hyblygrwydd ac adnoddau

Rhoi

Gellir rhoi i’r gwaith drwy ddilyn y ddolen hon

Y Diweddaraf

Manylion yr arian sydd wedi ei dderbyn (yn gywir Ebrill 2018)

 •  – Wedi ei dderbyn: £151,930.16
 •  – Wedi ei addo: £81,500
 •  – Rhodd Gymorth: £7,130
 • Cyfanswm o £240,560.16 wedi ei dderbyn ar gyfer y priosect

Fideo arall

Y Daflen

 

Gwneud llanast – er mwyn gwneud lle i rywbeth gwell!

 

Diolch i Dduw am ei ofal drosom ym Mryn-y-groes dros gyfnod yr haf.  Bu’r gwersylloedd i gyd dan ofal a bendith Duw, ac roedd yn bleser treulio amser gyda’r timau gwych o swyddogion ac arweinwyr, gyda’r gwersyllwyr hwyliog, a gyda’n gwirfoddolwyr arwrol. Bu diwedd yr haf yn arbennig o brysur yn gwagio’r anecs er mwyn cychwyn y prosiect adeiladu, a hynny tra bod ymwelwyr yma i’w gwasanaethu ar yr un pryd. Diolch eto am bob help.

 

Mae’r gwaith ynglyn â’r prosiect adeiladu wedi cychwyn ers mis bellach, ac rydyn ni yn y broses o wneud llanast!  Bu’r peiriannwyr ddim yn hir yn dymchwel yr hen Anecs, ac mae’r concrit bellach wedi ei falu yn ddarnau mân ac wedi ei ddefnyddio I lefeli rhannau o’r tir allanol.  Mae’r contractwyr yn gweithio’n ddyfal bob dydd ac yn gwneud cynnydd da wrth baratoi’r sylfeini.  Rydyn ni’n edrych ymlaen i’r cyfnod y tu hwnt i’r creu llanast, pan welwn ni’r waliau cyntaf yn dechrau cael eu codi.

 

Diolch:

 • Am bobl sy’n cefnogi’r gwaith mewn rhoddion, mewn gweddi ac yn ymarferol.
 • Ers cychwyn ar y gwaith mae nifer o bobl wedi rhannu eu hatgofion am fendithion y gorffennol.  Diolch mai’r profiadau o Dduw a’r gymdeithas sy’n bwysig – nid yr adeilad ei hun.
 • Am ffyddlondeb Duw, ac nad yw Ef yn newid, hyd yn oed pan mae’r allanol yn newid.

 

Pwyntiau gweddi:

 • Y bydd y gwaith yn gallu symud yn ei flaen heb oedi, ac o fewn y gost.
 • Na fydd y gwaith yn amharu ar yr ymwelwyr sydd gyda ni dros yr wythnosau nesaf.  Edrychwn ymlaen I’r Gynhadledd Gweinidogion Cymraeg, ac i ymweliad nifer o eglwysi, Undebau Cristnogiol Prifysgolion Bangor ac Aberystwyth, a gwersyll ‘Good News’.
 • Dros Robert Adlam sy’n rheoli’r prosiect – mae’n ddyfal iawn yn ysgwyddo’r baich.
 • Y bydd rhoddion yn dal i ddod tuag at y gwaith.
 • Y byddwn ni’n cael doethineb wrth wneud penderfyniadau ymarferol wrth i’r gwaith fynd yn ei flaen.
 • Na fydd ein holl ffocws yn mynd ar yr adeilad, ond y byddwn yn cofio ein gweinidogaeth pellach.
 • Na fydd y gwaith yn amharu ar ein cymdogion yma ym Mryn-y-Groes.