Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Y Prosiect Adeiladu

Bryn y Groes - adeiladu i'r dyfodol

Y diweddaraf

“Bwriwch eich holl bryder arno ef, oherwydd y mae gofal ganddo amdanoch.” 1 Pedr 5:7

Rydyn ni’n teimlo ein bod yn tynnu tua’r terfyn gyda’r gwaith adeiladu ym Mryn-y- Groes – diolch i chi am barhau i weddio. Mae’r tirlunio, plymio a’r gwaith trydanol yn cael eu gorffen. Rydyn ni’n aros am ddrws blaen a grisiau i’r atic i gyrraedd.  Mae’r ceginnau yn mynd i gael eu gosod unrhyw ddiwrnod.  Ac mae’r manion adeiladu olaf i fod i gael eu gorffen o fewn y tair wythnos nesaf.

Rydyn ni’n falch i gyhoeddi mai enw’r bloc newydd fydd Bryn Uchaf [bydd rhai ohonoch yn adnabod yr enw fel fferm y diweddar John a Mari Jones, Llanymawddwy.  Roedden nhw’n gefnogwyr caredig i weinidogaeth MEC, ac roedd eu cartref yn hafan gwerthfawr i nifer o Gristnogion yn y gorffennol.]  Bydd y fflat gwyliau sydd o fewn y bloc yn cael ei alw’n Noddfa.

Byddwn yn drist i golli Claire Howe, un o’n staff, ar ddiwedd mis Awst. Mae’n aelod gwerthfawr iawn o’r tim ym Mryn-y-groes.

Pwyntiau Gweddi

Diolch:

 • am ddiogelwch a pherthynas dda gyda’r contractwyr dros y misoedd diwethaf
 • am gefnogaeth a haelioni pobl tuag at y prosiect
 • nad yw’r gwaith gwedi cael effaith andwyol ar ddigwyddiadau a gynhaliwyd ym Mryn-y-groes dros y misoedd diwethaf

 

Gofynion gweddi:

 • bydd y gwaith yn cael ei orffen mewn pryd ar gyfer digwyddiadau’r haf
 • na fydd problemau torri dannedd wrth i’r datblygiadau newydd gael eu defnyddio dros yr haf
 • y bydd pobl yn gwerthfawrogi ac yn mwynhau’r datblygiadau ac y bydd yn dwyn clod i Dduw
 • y bydd Duw yn darparu staff i gyflawni’r angen ym Mryn-y-groes.

 

Rydyn ni’n gobeithio cael partion gwaith i ddodrefnu a symud mewn i’r adeilad newydd ar Orffennaf 4, 5, 8, 9. Cysylltwch a Bryn-y-groes i holi am fanylion os ydych chi ar gael i helpu.

Ar hyn o bryd rydyn ni yn y broses o ddewis celfi, ffitiadau a dodrefn. Cawsom ein hannog i creu rhestr rhoddion, ac mae’r parseli sy’n cyrraedd y drws yn ddyddiol yn anogaeth arbennig i ni. Os hoffech chi gyfrannu, dilynwch y linc i’r rhestr rhodd Amazon yma. Fe welwch chi eitemau bach a mawr, a hyd yn oed opsiwn o brynu tocyn rhodd.

Pob bendith

Gwydion a Catrin

A wnewch chi ystyried ymuno gyda ni i sicrhau dyfodol y gwaith?


Rydym yn datblygu’r ganolfan drwy adeiladu nifer o gyfleusterau en-suite yn ystafelloedd gwely y prif dŷ. Rydym hefyd wedi ddymchwel yr hen anecs, sydd wedi cyrraedd diwedd ei ddefnyddioldeb, gan adeiladu bloc newydd aml bwrpas.

Mae’r datblygiadau yn hanfodol i sicrhau parhad y gwaith ym Mryn-y-groes drwy gynyddu hyblygrwydd a’r niferoedd all aros yn y ganolfan. Drwy hyn gobeithiwn ymestyn ein gwaith o gyhoeddi’r efengyl, a chefnogi Cristnogion yng Nghymru a thu hwnt.

‘… bydd darparu fflat i weithwyr Cristnogol gael encilio mor werthfawr’

Y cynllun ar gyfer y bloc newydd:

Cyfleusterau llawr gwaelod

 • Cegin at ddefnydd hunan-arlwyo
 • Ystafell wely gyda mynediad i’r anabl
 • Ystafell fyw/gyfarfod
 • Toiledau

Cyfleusterau llawr uchaf

 • 7 ystafell wely en-suite i gysgu hyd at 40 o bobl

Y gost

 • £650,000

Dyddiad cychwynwyd y gwaith:

 • Medi 2018

Bydd adeiladu’r bloc newydd yn ein galluogi i:

 • Gynnig cyfle i weithwyr Cristnogol ddod i’r ganolfan i orffwys neu astudio yn y fflat newydd;
 • Gynyddu’r nifer all ddefnyddio’r adnoddau anabl;
 • Rhoi’r opsiwn i gael dau grŵp yn defnyddio’r ganolfan ar yr un tro;
 • Gynnig opsiynau rhatach i eglwysi a grwpiau llai (gan gynnwys hunan-arlwyo);
 • Cynnig cyfleusterau gwell i ddefnyddwyr y ganolfan;
 • Cynyddu nifer all ddefnyddio’r ganolfan;
 • Ymestyn y gwaith drwy gynnig mwy o hyblygrwydd ac adnoddau.

Rhoi

Gellir rhoi i’r gwaith drwy ddilyn y ddolen hon.

Fideo arall