Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Gair i’r Chwiorydd – Ac eraill

20 Ebrill 2022 | gan Joan Hughes

Gair i’r Chwiorydd – Ac eraill

Joan Hughes

O’r Cylchgrawn Efengylaidd – Hydref 2003

Yn y Rhodd Mam y gwelais gyntaf y geiriau, ‘ac Enoc a rodiodd gyda Duw’. Gafaelodd y geiriau ynof a chyda dychymyg plentyn darluniwn Enoc yn sythu ei gefn i rodio mewn gardd gyda Duw, a honno yn ardd berffaith heb chwyn, drain na cherrig. Fe ddysgodd bywyd i mi yn fuan iawn mai nid felly mae pethau – roeddwn yn fy siomi fy hun ac yn siomi eraill.
O dipyn i beth dechreuais chwynnu rhywfaint ar fy ngardd a bum wrthi’n ddiwyd yn ceisio tacluso am rai blynyddoedd. Trwy ei ras dangosodd Duw imi fy mod yn ceisio cyflawni yr amhosibl a chyfeiriodd fi i ffordd well. Yn awr gwelaf ryw bedair agwedd i’r rhodio.

Cychwyn
Yn wahanol i’r hyn a dybiwn i am Enoc, dengys Micha inni mai ymostwng i rodio gyda Duw sydd eisiau ac nid sythu. Credaf fod Salm 40 yn rhoi cychwyn y rhodio yn berffaith: ‘Cyfododd fi hefyd o’r pydew erchyll, allan o’r pridd tomlyd; ac a osododd fy nhraed ar graig, gan hwylio fy ngherddediad.’ Cael ein codi o’r anobaith o sylweddoli na allwn byth gyrraedd safon Duw, ac allan o bridd tomlyd hunan-ymdrech, a chael ein traed ar y Graig a ddarparodd Duw ar ein cyfer yn yr lawn tros ein pechodau gan lesu Grist ei Fab. Yna mae’n cerddediad yn cychwyn – nid cerddediad perffaith o bell ffordd, ond cerddediad simsan plentyn a fydd yn dysgu ar hyd ei fywyd, ond un sydd â’i draed ar y Graig.

Cenhadaeth wrth rodio
‘A rhoddodd yn fy ngenau ganiad newydd o foliant i’n Duw ni: llawer a welant hyn, ac a ofnant, ac a ymddiriedant yn yr Arglwydd’. Y mae rhai, wedi clywed y gwahoddiad ‘Dewch’ yn ufuddhau i’r gorchymyn ‘Ewch’ ac yn mynd yn genhadon tramor, ac eraill i weinidogaeth llawn amser o ryw fath. Nid yw’r alwad yna yn dod inni i gyd ond, serch hynny, nid yw ein rhodio yn ddiamcan; mae gan bawb sydd yn credu yn yr Arglwydd lesu Grist genhadaeth. Un genhadaeth bwysig yw rhoi moliant i Dduw mewn gair a gweithred, gwasanaethu Duw yn ein calon. Byw yn naturiol a defnyddio y ddawn y mae Duw wedi ei roi inni, beth bynnag fo, a’r cymhelliad yn codi o gariad at ein Harglwydd lesu Grist. Yn union fel Mair efo’r blwch ennaint. Yn ôl yr lesu, buasai rhoi cwpanaid o ddŵr i rywun yn ei enw ef yn ei blesio. Nid y cwpanaid o ddŵr sy’n cyfri ond ei enw ef. Gall cyffyrddiad yr lesu droi cwpanaid o ddŵr yn ffrwd o ddwfr bywiol yr Ysbryd yng nghalon yr hwn sy’n ei derbyn.

Cynhaliaeth i rodio
Yr hyn y mae Duw wedi ei drefnu i’n cynnal wrth rodio yw Gair Duw a gweddi. Gwyddom am ddau ddisgybl oedd yn rhodio ar y ffordd i Emaus, yn drist er bod yr lesu wedi nesáu atynt. Ni amlygodd yr lesu ei hun iddynt ar unwaith ond yn hytrach agorodd iddynt yr Ysgrythurau ; ‘efe a esboniodd iddynt yn yr holI Ysgrythurau y pethau amdano ei hun.’ Roedd eu calonnau yn llosgi o’u mewn wrth glywed y gwirioneddau. .Yn yr un modd gall yr Ysbryd Glân oleuo y Gair i ni a selio yn ein calon yr hyn a ddywedodd lesu Grist amdano ei hun ac amdanom ninnau.
Yn ddigon naturiol, mae diffyg nifer yn ein poeni y dyddiau yma ond wrth ddwyn ein cwyn gerbron Duw mewn gweddi gall Ef ein hatgoffa o’r hyn y mae wedi ei wneud trwy unigolion oedd yn ymddiried ynddo. ‘Nid trwy rym ac nid trwy nerth ond trwy fy Ysbryd’ yw ateb Duw. Roedd gan Abraham ffydd ac roedd yn barod i ufuddhau i brawf Duw ac aberthu Isaac ond o ddarllen Hebreaid 11 gwelwn nad ei ffydd fawr yw’r allwedd ond ei ffydd mewn Duw mawr- ‘gan gyfrif bod Duw yn abl i’w godi ef o feirw.’ Mae glynu wrth y gwirionedd am nerth Duw yn ein galluogi i fynd yn ein blaen yn ein rhodiad.

Cario ymlaen
Gallwn fel chwiorydd anwesu y ffaith i lesu Grist ei amlygu ei hun i chwaer yn gyntaf ar ôl ei atgyfodiad a dweud wrthi am roi neges i’r brodyr. Gadewch inni fel chwiorydd gadw’r gwirionedd hwn yn gynnes yn ein calon a sylweddoli bod gan ein Harglwydd neges inni heddiw. Gall yr hwn sydd wedi ennill y fuddugoliaeth alluogi mamau i roi esiampl i’w plant fel y byddont hwythau yn rhodio gyda Duw. Gall roi ystyr newydd i waith beunyddiol a phwrpas i’n bywydau wedi ymddeol. Nid yw oed nac unrhyw beth arall yn rhoi llyffethair ar ein cenhadaeth. Gall rhai amgylchiadau roi gwasanaeth gwahanol inni, ond ‘y rhai a obeithiant yn yr Arglwydd a adnewyddant eu nerth; ehedant fel eryrod; rhedant, ac ni flinant; rhodiant ac ni ddiffygiant’.