Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Defosiwn Dyddiol MEC – 21 Ebrill 2020

21 Ebrill 2020 | gan Dewi Tudur | Hebreaid 4

Felly, gadewch i ni nesáu mewn hyder at orsedd gras, er mwyn derbyn trugaredd a chael gras yn gymorth yn ei bryd.

Hebreaid 4:16

 

Mae’r adnod yma, fel gymaint o adnodau eraill yn y Beibl, fel sefyll ar ben Yr Wyddfa ac edrych a gweld pethau gwahanol bob tro. Lle bynnag ydach chi’n edrych, mae yna ryw air neu ryw wirionedd sy’n rhoi golwg arall, wahanol. Sylwch ar y geiriau yma:-

1. Felly

Mae’r adnodau blaenorol yn sôn am Yr Arglwydd Iesu Grist fel Archoffeiriad. Dyma’r dyn, yn yr Hen Destament oedd yn cynrychioli’r bobol ac yn mynd i mewn i bresenoldeb Duw, ar eu rhan hefo aberth. Mae’r Arglwydd Iesu Grist wedi rhoi ei Hun yn Aberth mawr digonol dros ein pechodau ni, ond sylwch beth arall mae’n ddweud am yr Archoffeiriad. Mae’n cydymdeimlo! Mae’n “cyd-ddioddef a’n gwendidau”. Mae’n gwybod beth yw bod ofn a beth yw bod yn unig!! Felly, ddylen ni ddim ofni mynd ato mewn gweddi, hyd yn oed os nad ydym wedi bod erioed o’r blaen.

2. Hyder

Mae’n air sy’n dweud wrthym ein bod yn cael bod yn hy gyda Duw! Rhaid i ni fod yn ofalus nad ydym yn camddeall hyn. Dywedodd Iesu Grist ddameg am ddau ddyn yn mynd i weddïo. Mae’r cyntaf yn ddyn crefyddol iawn ac mae’n hyf gerbron Duw yn rhestru’r holl bethau da amdano’i hun. Mae’r dyn arall yn nerfus ac mae’n gweddïo un weddi fach – “O Dduw bydd drugarog wrthyf, bechadur”. Mae Iesu Grist yn dweud wrthym mai’r dyn nerfus oedd mewn perthynas iawn hefo Duw am ei fod yn ymddiried fod gan Dduw drugaredd ar ei gyfer. A dyma’r hyder y gallwn ni ei gael wrth ddod at Dduw mewn gweddi. Mae’r Beibl drwyddo draw yn dweud wrthym fod Duw yn derbyn pechaduriaid sy’n ymddiried yn yr Arglwydd Iesu Grist drwy ras.

3. Cymorth

Mae’r un gair yn Actau 27:17. Yno mae Paul mewn llong ac roedd storm ar y môr a bu’n rhaid rhoi rhaffau o dan y llong rhag iddi chwalu!! Yr union air am y rhaffau ydi’r gair welwch chi yma yn Hebreaid 4:16. Y cymorth sydd yn ein dal ni, yn ein cynnal a’n cadw. Dyma freichiau tragwyddol Iesu Grist sydd yn ein cynnal (Deut. 33:27). Pobol wan sy’n methu yw pobol Iesu Grist. Efallai eich bod yn teimlo hyn ynghanol y pandemic yma. Ond fe wyddom fod rhaffau cryfion gras ein Harglwydd Iesu Grist yn ein cynnal ynghanol y storm.

4. Cymorth yn ei bryd

Mae yna stori yn un o lyfrau Corrie Ten Boom amdani’n ferch fach a’i thad wedi prynu tocyn trên i fynd ar wyliau at ei Nain a’i Thaid. Roedd Corrie yn edrych ymlaen at gael mynd ar y gwyliau ac yn swnian ar ei thad bob dydd – “Wyt ti wedi prynu’r tocyn trên?”, “Wyt ti’n siŵr fod y tocyn yn ddilys?”, “Gai weld y tocyn?” Ond daeth y diwrnod pan roedd Corrie yn mynd ar y gwyliau. Aeth ei thad a hi i lawr i’r orsaf, ei rhoi i ar y trên ac estyn y tocyn iddi drwy’r ffenest ddim eiliad ynghynt nag oedd ei angen. A dyna’r addewid i ninnau – fod gras yn gymorth yn ôl yr angen! Ein gwaith ni ydi trystio!!

Cadwch yn saff ac yn iach – gorff, enaid ac ysbryd.

Dewi Tudur (Eglwys Efengylaidd Ardudwy)