Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Defosiwn Dyddiol MEC – 20 Ebrill 2020

20 Ebrill 2020 | gan Steffan Job | Amos 5

Gwae y rhai sy’n dyheu am ddydd yr ARGLWYDD! Beth fydd dydd yr ARGLWYDD i chwi? Tywyllwch fydd, nid goleuni; fel pe bai dyn yn dianc rhag llew, ac arth yn ei gyfarfod; neu’n cyrraedd y tŷ ac yn rhoi ei law ar y pared, a neidr yn ei frathu.

Amos 5:18-19

 

Cefais fy effeithio neithiwr wrth wylio rhaglen ddogfen am drawsblannu arennau. Er bod gweld cariad a diffyg hunanoldeb y rhai oedd yn fodlon rhoi un o’u harennau yn hyfryd a heriol, yr hyn a’m heffeithiodd oedd gweld eu hagwedd tuag at y risg o farw yn ystod y driniaeth. Roedd yn drawiadol gweld pa mor ysgafn oedd y cyfan iddynt. Efallai fod hiwmor yn ffordd o guddio ofn, ond roedd y jocian i weld mor gyferbyniol â difrifoldeb y sefyllfa dragwyddol oedd yn eu hwynebu. Ddylai hyn ddim wedi bod yn sioc i mi gan fy mod yn dod ar draws gymaint o bobl sy’n dangos yr un agwedd wrth i mi geisio codi sgwrs am bethau tragwyddol ar feysydd yr Eisteddfod a sioeau eraill. Daw gymaint o sgyrsiau i’r cof…

“Ydych chi’n gwybod lle’r ydych yn mynd wedi i chi farw?” “Na, ond dwi ddim yn poeni. Bydd gennyf ffrindiau yn y nefoedd a ffrindiau yn uffern!”

A’i dyma un o’r prif ffyrdd y mae’r diafol wedi tanseilio gwaith yr efengyl yn ein dyddiau ni? Yw pobl wedi derbyn y celwydd y bydd bywyd ar ôl marw yn ddedwydd a thawel pwy bynnag ydym a beth bynnag yr ydym wedi ei wneud?

I raddau dyna oedd wedi digwydd i bobl Israel yn adeg Amos. Roeddent yn hapus i bwyso ar eu teimladau o sicrwydd a’u crefydd arwynebol tra’r oedd eu calonnau yn bell oddi wrth eu Crëwr a’u Harglwydd. Roedd Duw wedi gyrru newyn, tlodi, haint a gelyn i ddangos iddynt eu hangen am edifarhau (pennod 4), ond doedd dim wedi tycio. Felly cafodd Amos ei yrru atynt gyda neges eu bod angen dychwelyd a cheisio’r Arglwydd. Byrdwn mawr yr adnodau uchod yw’r rhybudd clir mai gwaethygu, nid gwella byddai pethau i rywun o wynebu dydd mawr yr Arglwydd heb fod yn gyfiawn.

Yn ein dyddiau ni, mae Duw yn parhau i siarad. Nid Israel mo Cymru, a fedrwn ni ddim hawlio fod Duw yn gweithio yn yr union yr un ffordd heddiw, ond onid yw Duw wedi dangos i ni ein bod yn wan ac yn feidrol a’n bod angen ein Crëwr a’n Cynhaliwr yn yr wythnosau diwethaf? Newyddion rhyfeddol yr efengyl yw bod sicrwydd i’w gael yn wyneb marwolaeth. Drwy gredu yn Iesu a phwyso ar ei aberth trosom ar y groes gallwn wynebu sefyll o flaen Duw gan wybod fod y pris wedi ei dalu a’r farn wedi ei symud.

Gadewch i ni annog pobl, yn sensitif, i wynebu dydd yr Arglwydd a’u rhybuddio. Gadewch i ni weddïo y bydd Duw yn argyhoeddi pobl o gyfiawnder a barn, a gadewch i ni blygu ac addoli’r Oen a wynebodd farn Duw fel ein bod ni yn rhydd.

Steffan Job, Capel y Ffynnon