Chwilio'r safle

Rhowch y geiriau allweddol yn y blwch isod:

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni ac rydym felly wedi adnweyddu ein polisi preifatrwydd i fod yn gymwys a deddfwriaeth GDPR newydd. Gellir gweld y polisi drwy glicio yma.

Polisi preifatrwydd

Llestri Pridd

24 Mai 2019 | gan Gwynn Williams | 2 Corinthiaid 4

Oherwydd y Duw a ddywedodd, “Llewyrched goleuni o’r tywyllwch”, a lewyrchodd yn ein calonnau i roi i ni oleuni’r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae’r trysor hwn gennym mewn llestri pridd, i ddangos mai eiddo Duw yw’r gallu tra rhagorol, ac nid eiddom ni.
2 Corinthiaid 4:6-7

Mae rhai pobl yn dysgu y dylai’r Cristion fwynhau bywyd buddugoliaethus yn gyson. Sut y gall unrhyw un sy’n ymwybodol o’r bendithion sydd gan y Cristion deimlo’n ddigalon o gwbl? Ond mae’r agwedd hon yn anwybyddu’r ffaith ein bod i gyd yn ‘llestri pridd’. Oes, mae trysor rhyfeddol gan y Cristion – trysor yr efengyl, ‘goleuni’r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist’ (adnod 6). Ond mae Paul am inni sylweddoli fod y trysor hwn wedi ei osod mewn llestr pridd.

Ystyr llestr pridd

Wrth ddefnyddio’r ymadrodd ‘llestri pridd’ cyflwyna’r apostol ddarlun diddorol inni. Tybia rhai esbonwyr ei fod yn cyfeirio at y llestri pridd digon rhad a ddefnyddid fel lampau olew. O dderbyn yr esboniad hwn, pwysleisio y mae Paul ein bod yn ffynhonnell goleuni i’r byd tywyll o’n cwmpas – neges sy’n ysgogiad ac yn her inni i gyd. Ond gwell yn y cyd-destun hwn yw gweld yma gyfeiriad at y potiau pridd a ddefnyddid i gludo arian neu aur neu drysor o un man i’r llall. Trwy ras Duw mae gan y Cristion drysor rhyfeddol; ond mae’r trysor ysbrydol hwn i’w gael o fewn corff digon brau.
Mae’r term ‘llestri pridd’ yn ddisgrifiad addas iawn o’n cyrff. Mae’n ein hatgoffa i Dduw lunio corff Adda o lwch y ddaear (Genesis 2:7). Gan mai Duw ei hun sydd wedi creu’r corff, mae’n bwysig inni ei barchu; nid peth i’w ddirmygu na’i ddibrisio yw’r corff dynol. Ond mae ‘llestri pridd’ hefyd yn dwyn tystiolaeth i natur frau ein cyrff yn sgil Cwymp Adda (Genesis 3:19). Bellach mae gwendidau amlwg yn perthyn i’r corff dynol. Gwyddom o brofiad am y gwahanol afiechydon sy’n ein blino, ac am ddirywiad anochel y corff gyda threigl y blynyddoedd. Yn y pen draw ni fedr ‘byw’n iach’ na llyncu fitaminau na mynd i’r ‘gym’ ein diogelu rhag mynd yn sâl a dadfeilio. Ar y gorau, ‘llestri pridd’ eithaf bregus ydym.

Pwrpas llestr pridd

Ond ar ben hynny mae’r ymadrodd ‘llestri pridd’ yn cyfleu’r syniad o bwrpas a defnydd. Efallai’n wir fod ansawdd y llestri pridd yn golygu eu bod yn hawdd eu torri, ond roedd ffurf a diben i bob un ohonynt. Mae’n siŵr eu bod yn amrywio o ran maint a siâp yn ôl swm y trysor a fyddai’n cael ei roi ynddynt, ond roedd pwrpas penodol iddynt i gyd.

Felly ninnau hefyd. Llestri pridd ydym, yn amrywio o ran siâp, cryfder, sgiliau, doniau, ac ati. Pam hynny? Am fod gan y Crochennydd dwyfol bwrpas neilltuol i fywyd pob un ohonom. Mae’n bwriadu inni gyflawni gwaith drosto, ac mae wedi llunio ein llestr pridd yn y modd gorau i gyflawni’r gwaith hwnnw. Mae wedi rheoli ein genynnau o’r cychwyn cyntaf. Cofiwn eiriau’r salmydd yn Salm 139:13-16: ‘Ti a greodd fy ymysgaroedd, a’m llunio yng nghroth fy mam. Clodforaf di, oherwydd yr wyt yn ofnadwy a rhyfeddol, ac y mae dy weithredoedd yn rhyfeddol. Yr wyt yn fy adnabod mor dda; ni chuddiwyd fy ngwneuthuriad oddi wrthyt pan oeddwn yn cael fy ngwneud yn y dirgel, ac yn cael fy llunio yn nyfnderoedd y ddaear. Gwelodd dy lygaid fy nefnydd di-lun; y mae’r cyfan wedi ei ysgrifennu yn dy lyfr; cafodd fy nyddiau eu ffurfio pan nad oedd yr un ohonynt.’
Ni ddylem achwyn felly am beth ydym neu beth nad ydym, am ddiffygion y doniau sydd gennym neu absenoldeb y doniau yr hoffem eu cael. Ein cyfrifoldeb yn hytrach yw bod yn llestr sy’n lân ac yn barod i’w ddefnyddio. Dim ond llestri pridd ydym ar y gorau; ond mae Duw wedi gosod trysor efengyl Iesu Grist ynom, ac mae am wneud defnydd ohonom i roi’r efengyl hon ar led er mwyn dod â gogoniant mawr i’w Fab.

Detholiad o’r llyfr ‘Dal ati’ sydd yn anogaeth ac esboniad o 2 Corinthiaid 3:18-4:18 gan Gwynn Williams

Adnodd diwethaf

Adnodd nesaf